Back

Algemene Voorwaarden

Basisvoorwaarden studioverhuur en programmadeelname

1. Reservering, betaling, annulering

1.1. Individuele makers tot en met 35 jaar (hierna te benoemen als ‘leden’) betalen voor de studio’s het gereduceerde tarief van 10 euro per twee uur. Daarvoor moet je eerst (gratis) lid worden. Dit doe je door het aanmaken van een account op de website van NOWHERE.
1.2. (Culturele) organisaties kunnen de studio’s van NOWHERE huren tegen een maatschappelijk tarief, via een aanbod op maat. Een offerte opvragen kan via het formulier op de website of door een e-mail te sturen naar verhuur@nowhere.nl.
1.3. Studio’s kunnen alleen gehuurd worden in blokken van 2 uur.
1.4. NOWHERE is gerechtigd om reserveringen te annuleren of wijzigen, als NOWHERE door omstandigheden gedwongen is de gereserveerde studio voor andere doeleinden te gebruiken. NOWHERE neemt hier dan van tevoren contact over op.
1.5. Annuleren van een gereserveerde studio is kosteloos voor leden, tot 48 uur voor de start van de reservering. Daarna is restitutie niet meer mogelijk.
1.6. Annuleren van een les is kosteloos voor leden tot 48 uur voor de bijeenkomst start. Daarna wordt het hele bedrag voor de les in rekening gebracht en is restitutie niet meer mogelijk.
1.7. Annuleren van een toegangskaartje voor een event is kosteloos voor leden tot 48 uur voor de start van het event. Daarna wordt het hele bedrag in rekening gebracht en is restitutie is niet meer mogelijk.
1.8. Annuleren van een geboekte workshopreeks is kosteloos voor leden tot 48 uur voor de start van de eerste workshop van de reeks. Daarna wordt het hele bedrag voor de reeks (€ 25,-) in rekening gebracht.
1.9. Annuleren van verhuur door niet-leden/organisaties (via offertes op maat) is kosteloos, tot 14 dagen voor de reserveringsdatum. Bij annuleren vanaf 14 t/m 7 dagen voor aanvangsdatum wordt 25% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Vanaf 7 dagen voor aanvangsdatum wordt 50% van de huursom in rekening gebracht.

2. Gebruik

2.1. Nowhere verhuurt studio’s waar kunstenaars/artiesten kunnen creëren. Het organiseren van workshops, evenementen, cursussen of andere vormen van overdracht in het gebouw kan alleen met expliciete toestemming van Nowhere. Bij verhuur voor andere dan culturele activiteiten, beperkt de huurder zich tot de activiteiten die zij heeft afgesproken met NOWHERE en die door NOWHERE per e-mail zijn bevestigd.
2.2. Het NOWHERE-gebouw is vrijwel altijd open voor meerdere bezoekers tegelijkertijd. Los van het exclusieve gebruik van een gehuurde ruimte, mag de toegang tot en het gebruik van NOWHERE door andere bezoekers niet worden gehinderd.
2.3. Onderverhuur of ingebruikgave van het gehuurde aan derden is niet toegestaan, tenzij huurder vooraf schriftelijk toestemming daarvoor heeft gekregen van NOWHERE. In geval van onderverhuur of ingebruikgave met toestemming, dient de huurder altijd de Algemene Voorwaarden en overige afspraken met NOWHERE aan de betrokken derde bindend op te leggen.
2.4. NOWHERE mag de huurder een andere ruimte toewijzen dan vermeld in de reserveringsbevestiging, mits dit niet afdoet aan de bruikbaarheid voor de huurder.
2.5. Commerciële activiteiten door of vanwege de huurder zijn niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van NOWHERE.
2.6. Alleen het personeel van NOWHERE heeft toegang tot opslagruimtes voor techniek en dergelijke, tenzij er schriftelijk iets anders is afgesproken.
2.7. De huurder van (een onderdeel van) NOWHERE is – waar relevant – aansprakelijk voor de afdracht van de door de Vereniging Buma/Stemra en/of Videma dan wel door een buitenlandse zusterorganisatie van de Vereniging Buma/Stemra en/of Videma en/of een andere derde geëxploiteerde muziek- en auteursrechten. De huurder vrijwaart NOWHERE geheel van enige aanspraak van de in dit artikel genoemde organisaties of individuele artiesten met betrekking tot verschuldigde vergoedingen voor de door de wederpartij binnen NOWHERE gebruikte muziek of andere werken waarop intellectuele eigendom van derden rust.

3. Oplevering, uitloop

3.1. Aan het einde van de gereserveerde (deel)periode dient de huurder het gehuurde schoon en vrij van gebreken aan NOWHERE op te leveren. De frequentie waarmee NOWHERE ruimtes verhuurt, laat niet toe dat een proces verbaal van oplevering wordt opgemaakt. NOWHERE stelt de ruimtes schoon en zonder schade of andere gebreken ter beschikking aan de huurder. Als de huurder bij aanvang van het gebruik een gebrek signaleert, meldt hij/zij dit direct aan het NOWHERE-personeel.
3.2. De huurder mag geen veranderingen aan het gehuurde aanbrengen, zoals gaten boren, of verankeringen of plakmiddelen gebruiken die sporen achterlaten. Ook ander gebruik dat extra herstel- of schoonmaakkosten met zich meebrengt, is niet toegestaan.
3.3. Als het gehuurde niet tijdig en conform deze Algemene Voorwaarden en overige afspraken aan NOWHERE wordt opgeleverd, is de huurder aan NOWHERE gedurende de vertraging een vergoeding verschuldigd die pro rato gelijk is aan het huurbedrag.
3.4. NOWHERE is bevoegd om vergoeding van schoonmaak- en herstelkosten of andere schade te vorderen.

4. Eigen risico

4.1. Het NOWHERE-complex en de daarin aanwezige objecten vallen onder het beheer en toezicht van NOWHERE. NOWHERE is voor veel mensen toegankelijk en het aantal medewerkers van de betrokken organisaties is beperkt, zodat geen uitgebreid of doorlopend toezicht kan worden uitgeoefend. Dit geldt ook in het kader van activiteiten die door of namens NOWHERE worden georganiseerd. Gelet hierop is alle bezoek aan NOWHERE en deelname aan activiteiten van NOWHERE op eigen risico. NOWHERE is niet aansprakelijk voor letsel of enige andere vorm van schade. Een en ander geldt met uitzondering van opzet of grove nalatigheid.
4.2. Huurders en organisatoren van activiteiten dienen voldoende verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade die in verband met hun activiteiten kan optreden. Huurders en organisatoren vrijwaren NOWHERE in dit verband van aanspraken van aanspraken van derden.
4.3. Behoudens grove nalatigheid is NOWHERE niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit niet tijdige beschikbaarheid van het gehuurde en/of het bijkomende arrangement dan wel het niet doorgaan van een evenement, zoals het mislopen van omzet of andere economische schade van de huurder. De huurder vrijwaart NOWHERE in dit verband voor aanspraken van derden.
4.4. NOWHERE is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van geld of bezittingen. Aanwezigheid van geld of waardevolle spullen is op eigen risico.

5. Overmacht

5.1. NOWHERE houdt zich het recht voor een activiteit te cancelen in overmachtsituaties. Onder overmacht wordt verstaan: iedere onverwachte omstandigheid waardoor de activiteit wordt vertraagd of verhinderd – voor zover NOWHERE dit niet kon vermijden. In dat geval is zij gerechtigd om de uitvoering van de activiteit voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat NOWHERE daarvoor een schadevergoeding of boete moet betalen. Indien en voor zover NOWHERE de gemaakte afspraken door overmacht niet kan nakomen, is de huurder geen huurprijs verschuldigd. De reeds betaalde bedragen zullen door NOWHERE worden terugbetaald.

6. Gedragsregels

6.1. Aanwijzingen van NOWHERE-personeel moeten worden opgevolgd.
6.2. Eten in de studio’s en het theater is niet toegestaan.
6.3. Een schoon NOWHERE draagt bij aan maximaal speelplezier. Gooi afval daarom niet op de grond maar in de vuilnisbakken en zet vuile kopjes en gebruikt servies in de daarvoor bestemde bak in de foyer.
6.4. Het is niet toegestaan om zonder overleg met het beheer of de balie de inrichting van de studio’s te wijzigen
6.5. Gebruik van muziekinstallaties of versterkte instrumenten, mag alleen met toestemming van de medewerkers van NOWHERE. Een eventueel defect moet de gebruiker onmiddellijk melden bij het NOWHERE-personeel.
6.6. Mededelingen (flyers, posters, oproepen etc.) mogen alleen op de daarvoor bestemde borden worden geprikt door Stichting NOWHERE en organisaties die in het pand huizen.
6.7. Gevonden voorwerpen worden twee weken bewaard bij de balie. Daarna worden ze weggegooid.
6.8. Fietsen mogen niet mee naar binnen.
6.9. NOWHERE is een rookvrij gebouw.
6.10. Consumptie en aanwezigheid van drugs zijn niet toegestaan in NOWHERE. Aanwezigheid en consumptie van alcohol zijn evenmin toegestaan, behalve als dit door NOWHERE vooraf en schriftelijk is toegestaan. Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plekken.
6.11. Nowhere is er voor iedereen en moet voor iedereen leuk zijn. Overlast, hinderlijk gedrag, vernieling, pesterij en discriminatie in welke vorm dan ook zijn verboden.

7. Calamiteiten

7.1. Calamiteiten dienen direct te worden gemeld aan een medewerker van NOWHERE. Indien een bezoeker een ambulance of andere hulpdienst belt, moet dit ook direct aan het NOWHERE-personeel worden gemeld.
7.2. Bezoekers dienen zichzelf op de hoogte te stellen van nooduitgangen, vluchtplannen en overige aanwijzingen in verband met calamiteiten.
7.3. Aanwijzingen van medewerkers van NOWHERE in verband met de veiligheid of de naleving van regels en afspraken, dienen altijd te worden opgevolgd. Ongeacht het exclusieve gebruik van de gehuurde ruimtes, hebben medewerkers van NOWHERE altijd toegang tot alle onderdelen van NOWHERE om op de veiligheid en naleving van regels en afspraken toe te zien.
7.4. In geval van ontruiming, moet iedereen het NOWHERE-complex zo snel mogelijk en op veilige wijze verlaten en plaatsmaken voor hulpdiensten.

8. Ontzegging toegang NOWHERE, strafbare feiten

8.1. Indien een bezoeker zich – ondanks waarschuwingen – niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden, de huurovereenkomst of eventuele overige afspraken, is NOWHERE bevoegd om personen van het NOWHERE complex te (doen) verwijderen en verdere toegang te ontzeggen. Van strafbare feiten wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

9. Geschillen

9.1. Op de rechtsverhouding tussen NOWHERE en bezoekers is Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.